Stadgar

STADGAR för Svenneby Bottna Södra Fiber ekonomisk förening

 • 1 FIRMA
  Föreningens namn är Svenneby Bottna Södra Fiber ekonomisk förening.
 • 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
  Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.
  Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster,
  exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.
  Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
 • 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE
  Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Tanums kommun.
 • 4 MEDLEMSKAP
  Till medlem kan antas en fysisk eller juridisk person som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Svenneby, Bottna med omnejd, det geografiska verksamhetsområdet fastställs genom stämmobeslut och dokumenteras på karta som ska hållas tillgänglig hos föreningen.
  Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på en av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser
  Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt.
 • 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
  Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem skall hålla föreningen uppdaterad med aktuella kontaktuppgifter.
 • 6 INSATS
  Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 30 000 Kr för per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 100 kr betalas senast två veckor efter att inträde beviljats. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.
 • 7 ÅRSAVGIFT
  Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
 • 8 ÖVRIGA AVGIFTER
  Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens
  kommunikationsnät. Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs. fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de anslutningsavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna.
  Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med
  utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.
 • 9 UTESLUTNING
  En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
 • 10 AVGÅNG
  Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. l samband med försäljning av fastighet förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och därmed övergår medlemskapet på denne. Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar. Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc) utan att själv vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet.
 • 11 STYRELSE
  Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter.
  Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.
  Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte. Stämman får välja ledamöter till styrelsen som inte är medlemmar i föreningen.

  § 12 FIRMATECKNING
  Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

 • 13 REVISORER
  Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
 • 14 RÄKENSKAPSÅR
  Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
 • 15 ÅRSREDOVISNING
  Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast senast sex (6) veckor före ordinarie föreningsstämma.
 • 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
  Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
  3. Godkännande av röstlängden.
  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
  5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  6. Fastställande av dagordningen.
  7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
  8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets
  vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
  10.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
  11 .Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
  12-Val av ordförande
  13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
  14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
  15.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
  16.övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
  17.Mötets avslutande
 • 17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
  Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av Föreningens medlemmar.
 • 18 RÖSTRÄTT
  Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem. Styrks med fullmaktsblankett som föreningen tillhandahåller.
 • 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
  Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via brev eller e-post. Kallelse ska ske tidigast sex (6) veckor före föreningsstämman och senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelse till extra föreningsstämma kan utfärdas tidigast fyra (4) veckor före och senast två (2) veckor före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post.
 • 20 VINSTFÖRDELNING
  Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen.
 • 21 UPPLÖSNING
  Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i
  förhållande till inbetalda kapitalinsatser enligt § 6.
 • 22 STADGEÄNDRING
  Stadgeändring sker genom beslut på två varandra följande föreningsstämmor eller genom beslut av samtliga röstberättigade medlemmar.
 • 23 ÖVRIGT
  Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.