Kabelplog?

En efterlysning

Finns det någon grävmaskinägande medlem i Svenneby Bottna Fiber som har en kabelplog?

Svenneby Bottna Fiber bygger ut och ansluter nya fastigheter löpande, för att detta skall kunna göras på ett snabbt och effektivt sätt vore det väldigt bra att kunna plöja ner kanalisationen istället för att gräva.

Hör gärna av dig till Pelle Persson 0702-406611

Inkopplingsdags

Har du en fiberanslutning som du inte använder idag?

Nu i februari kommer vi köra en inkopplingsomgång, hör av dig till Pelle Persson på 0702-406611

I Svenneby Bottna Fibers nät finns två varianter av inkoppling, antingen gruppavtal med Telia för 259:- eller någon tjänsteleverantör du hittar på oppenfiber.se

I gruppavtalet ingår 20 talet tv-kanaler, 100 Mbit internet och telefonabonnemang.

God Jul från styrelsen

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Tiden bara rusar nuförtiden. Varför har det blivit så? När jag var liten så segade sig tiden fram,,, ja inte när jag hade kul förstås men när jag väntade på något. Väntetiden gör tydligen att tiden stannar upp och att längta och vänta på något gör tiden näst intill stillastående. Visst är det märkligt att tiden att vänta verkar ha krympt med tilltagande ålder och nu sker allt med en gång och vi brakar iväg med alla våra göromål så vi hinner inte vänta och längta.

För trettio år sedan var begreppet ”att gå in i väggen” näst intill okänt. Visserligen stressade folk och tiden räckte inte till, barnen skrek minst lika mycket då som nu och föräldrarna försökte hinna allt samtidigt. Nu går vi in i väggen, blir i princip arbetsoförmögna, måste rehabiliteras och i värsta fall oförmögna att återvända till ett normalt arbetsliv och familjeliv. Visst är livet konstigt, nu när allt finns tillgängligt så verkar det som detta stressar och försvårar för oss. Eftersom vi alla, i vår fina fiberförening, har förmånen att bo utanför stadens jäkt så kanske vi under julhelgen skulle kosta på oss att gå ut i naturen och njuta av ett vacker väder och blir det inget vackert väder kan vi njuta av den friska luften eller den stärkande promenaden.

Stäng av bredbandet och bjud ut familjen på en utomhusaktivitet

I år tror jag bestämt att jag kommer ta mig tid att längta efter en vit jul. 

Följ med i min längtan och önskan om en riktigt fin julhelg och ett trevligt Gott Nytt År

Många Hälsningar

Styrelsen

……sommaren är kort…

...så se till att njut av varje dag!

Nu halkade vi ända in i juli innan jag satte mig ner för att författa ett sommarbrev till er. Det är ett par förändringar i styrelsen som kan vara bra för er att känna till. Det första är att Maud Lundgren är styrelsens nya kassör och vi tackar därför Bo G Wallin än en gång för ett bra arbete och hälsar vår nya kassör välkommen till en trevlig verksamhet.

Olav Lurås valdes in i styrelsen redan vid ordinarie stämma, så nu är styrelsen komplett och ny kompetens har tillförts oss.

Vårt styrelsearbete kommer inriktas på att utöka antalet medlemmar (och därmed anslutningar), fortsätta förvalta fibernätet på bästa möjliga sätt och säkra upp administrationen. Vårt arkiv kommer finnas på Hogane skola och inom en snar framtid kommer vi att upprätta en ny postadress och detta eftersom vi har fått möjlighet att sätta upp en postlåda på Hogane skola.

Vi håller naturligtvis tummarna för att nätet skall fungera problemfritt resterande del av verksamhetsåret. Det senaste avbrottet vi hade berodde på att ett nodhus batteribackup inte fungerade. Ställde till lite irritation men var snabbt åtgärdat.

Det är viktigt att du som medlem inser att även du måste ha batteribackup för att din fiberanslutning skall fungera vid strömavbrott.

Avgrävningar av vår fiber kommer med all säkerhet att inträffa i framtiden och då är det bra att påminna om ett par saker:

#                   skall du gräva -begär utsättning av fiber
#                   blir det avbrott -ring Telia 90200 och anmäl att du har avbrott

Nog tjatat om avgrävningar.

Styrelsen är sommarlediga fram till hösten men som vanligt finns vår kontaktperson Per Persson gripbar om det inträffar något. Kom ihåg att sms och mail kan vara överlägsna kommunikationsmedel och dessutom kan ni beskriva vad ni behöver hjälp med.

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin sommar, inga fiberavbrott och avkopplande tillvaro.

/Ola Gynäs

Extrastämma 17 juni

Extra Föreningsstämma kommer genomföras
Tid                 2017-06-17 kl 11:00
Plats              Bottna sockenstuga

Ordinarie föreningsstämma som genomfördes den 22 maj 2017, beslutade att en extra föreningsstämma skulle genomföras den 17 juni 2017. Det som skall beslutas på den extra föreningsstämman är ändrade stadgar, inval av ny ledamot till styrelsen, arvode till styrelsens ledamöter samt medlemsavgiften.

I underlaget som bifogas kallelsen återfinns de förslag till beslut som extrastämman skall besluta om.

Vill du framföra din åsikt under stämman men är förhindrad att närvara, så är det viktigt att du tecknar en fullmakt till den (medlem, maka/make, sambo) som skall föra din talan. Fullmakten skall registreras och varje medlems talan får endast framföras av ett godkänt ombud.

Under extrastämman så kommer inget att avhandlas som inte återfinns i dagordningen eller dess underlag. Efter extrastämman, när stämman är avslutad, kommer vi ha en informations och frågestund.

Väl mött till extrastämman i Bottna sockenstuga

 

 

Ola Gynäs
Styrelseordförande

Dagordning extrastämma 2016-06-17

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
  3. Godkännande av röstlängden.
  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
  5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  6. Fastställande av dagordningen.
  7. Val av styrelseledamot
  8. Styrelsens förslag till styrelsearvode
  9. Nya stadgar, andra beslutet
  10. Mötets avslutande

 

Arvode inom Svenneby Bottna Södra Fiber Ekonomisk Förening för förtroendeuppdrag.
Vid ordinarie föreningsstämma 20170422 fick styrelsen i uppdrag at t tänka över och komma med förslag till ersättning för att inför framtiden kunna attrahera och säkra villiga krafter till styrelsearbetet. 

Efter diskussioner föreslår styrelsen att samtliga ledamöter, inklusive styrelseordförande och kassör, erhåller fri fiberanslutning (eller motsvarande kostnad) under det år som personen är verksam inom styrelsen som ordförande eller ledamot. Ersättningen omfattar nätavgift och avgift för tjänst motsvarande ”Triple Play”. Ersättningen utbetalas som skattepliktig förmån.

Total kostnad i prisnivå 2017 för ovanstående förslag är 34.200 kr och innebär en höjning av medlemsavgiften med 100 kr/ medlem och år.

Styrelsen föreslår extrastämman 2017-06-17
att ovanstående ersättningsnivå skall gälla fr.o.m verksamhetsåret 2018
att medlemsavgiften för 2018 höjs till 100 kr/ medlem och år.